Veikla

 PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2017 m. kovo 28 d.
sprendimu Nr. T-159

 

 

 

 

 

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „KAUNO SANTAKA“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ (toliau – Įstaiga) nuostatai reglamentuoja Įstaigos teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, veiklos pobūdį, tikslus ir funkcijas, Įstaigos teises ir pareigas, veiklos organizavimą, valdymą ir finansinę veiklą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Įstaiga įsteigta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-260 „Dėl biudžetinių įstaigų koncertinės įstaigos Kauno muzikos ansamblio „Ainiai“, koncertinės įstaigos Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas“ ir koncertinės įstaigos Kauno bigbendo reorganizavimo“, reorganizavus sujungimo būdu tris biudžetines įstaigas: koncertinę įstaigą Kauno muzikos ansamblį „Ainiai“, koncertinę įstaigą Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrą „Ąžuolynas“ ir koncertinę įstaigą Kauno bigbendą. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl koncertinės įstaigos „Kaunas“ pavadinimo pakeitimo ir koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ nuostatų patvirtinimo“ Įstaiga pavadinta koncertine įstaiga „Kauno santaka“.

3. Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 302877054.

4. Įstaigos savininkė – Kauno miesto savivaldybė (toliau – savininkas).

5. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti įstatymai.

6. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.

7. Įstaigą sudaro šie kolektyvai: Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ ir Kauno bigbendas.

8. Įstaigos vieši pranešimai skelbiami Įstaigos interneto svetainėje www.kaunosantaka.lt Vieši pranešimai taip pat gali būti skelbiami Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

9. Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

10. Įstaigos buveinė – L. Zamenhofo g. 6, Kaunas.

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS SRITIS, RŪŠYS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

11. Įstaigos veiklos sritis –  organizuoti profesionaliojo scenos meno (koncertų ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą. Scenos meno rūšis – muzika.

12. Įstaigos pagrindinė veiklos rūšis – scenos pastatymų veikla (90.01).

 13. Kitos Įstaigos veiklos rūšys:

            13.1.  scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02);                                          

            13.2. meninė kūryba (90.03);

            13.3. meno įrenginių eksploatavimo veikla (90.04);

            13.4. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20).

14. Įstaigos veiklos tikslai:

         14.1. puoselėti, kurti ir plėtoti profesionaliosios muzikos atlikimo pučiamaisiais ir tautiniais instrumentais, džiazo muzikos atlikimo kultūrą ir tradicijas, atlikti klasikinius ir šiuolaikinius Lietuvos ir užsienio šalių kompozitorių kūrinius, kūrybiškai perteikti pasaulio ir Lietuvos muzikos kultūros vertybes;

         14.2. sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio muzikos atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti Įstaigos kūrybinėje veikloje;

        14.3. pristatyti Lietuvos ir kitų tautų muzikos meną Lietuvoje ir užsienyje;

        14.4. ugdyti, formuoti ir tenkinti muzikinės kultūros poreikį visuomenėje.

15. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, atlieka šias funkcijas:

             15.1. organizuoja profesionaliojo scenos meno (koncertų, festivalių, konkursų, kitų meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą;

            15.2. rengia ir vykdo edukacines programas;

            15.3. rengia gastroles šalyje ir užsienyje, visuomenei pristatydama lietuvių ir kitų tautų profesionaliąją muziką;

            15.4. dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovauja Lietuvai  ir Kaunui kultūros mainų programose;

            15.5. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.   

16. Įstaigos kolektyvai atlieka šias funkcijas:

          16.1. sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius;

          16.2. rūpinasi dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;

          16.3. organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

          16.4. kuria ilgalaikes kultūros programas ir projektus;

         16.5. sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai;

         16.6. dalyvauja valstybinių švenčių, atmintinų dienų, kalendorinių švenčių minėjimuose;

         16.7. dalyvauja tarptautinėse kultūrinėse programose; 

         16.8. dalyvauja neformaliojo švietimo programose;

        16.9. bendradarbiauja su meno, mokslo, mokymo, kultūros, švietimo ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

        16.10. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.   

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 17. Įstaiga turi teisę:

            17.1. pasirinkti kūrybinės veiklos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį jos veiklos tikslus;

            17.2. teikti paslaugas, kurių sąrašą ir mokesčio dydį nustato savininkas;

            17.3. įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

            17.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti valstybės ar savininko  patikėjimo teise perduotą turtą ir juo disponuoti savininko nustatyta tvarka;

            17.5. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais;

            17.6. leisti ir platinti informacinius leidinius, susijusius su Įstaigos veikla;

            17.7. sudaryti ekspertų komisijas Įstaigos kūrybinės ir ūkinės veiklos klausimams nagrinėti;

            17.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

 18. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, privalo:

            18.1. vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;

            18.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikti juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;

            18.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

            18.4. atestuoti kūrybinius darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka;

            18.5. teikti savininkui ir kitoms įstatymuose nurodytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas ir finansines ataskaitas, garantuoti jų teisingumą;

            18.6. teikti savininkui tvirtinti Įstaigos metinį veiklos planą ir metinę kūrybinės veiklos programą;

            18.7. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais organizuoti viešuosius pirkimus su Įstaigos veikla susijusioms prekėms, paslaugoms ir priemonėms įsigyti;

            18.8. naudoti iš savininko biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;

            18.9. teisės aktų nustatyta tvarka mokėti kūrybiniams darbuotojams kompensacijas už Įstaigos kūrybinei veiklai naudojamus asmenine nuosavybės teise jiems priklausančius muzikos instrumentus;

            18.10. užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas.

 19. Įstaiga gali turėti kitų teisės aktų numatytų teisių ir pareigų.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

20. Įstaigai vadovauja vadovas, kuris konkurso būdu skiriamas į pareigas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovas atskaitingas ir pavaldus savininkui.

21. Įstaigos vadovas:

            21.1. organizuoja Įstaigos darbą;

            21.2. vadovauja Įstaigai ir atsako už jos veiklą;

            21.3. užtikrina, kad Įstaigos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų reikalavimų;

            21.4. tvirtina Įstaigos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas Tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

            21.5. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Įstaigos darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

            21.6. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato įstaigos darbo apmokėjimo sistemą;

            21.7. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, kitus Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

            21.8. garantuoja pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

            21.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

            21.10. užtikrina, kad Įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

            21.11. Įstaigos vardu sudaro arba įgalioja kitus Įstaigos darbuotojus sudaryti sutartis;

            21.12. leidžia įsakymus privalomus visiems Įstaigos darbuotojams;

            21.13. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Įstaigai kitose institucijose;

            21.14. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas ir savininko pavedimus.

 22. Įstaigos vadovo kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, šie nuostatai ir vadovo pareigybės aprašymas.

 

V SKYRIUS

 MENO TARYBOS SUDARYMAS, JOS KOMPETENCIJA IR VEIKLA

 

            23. Įstaigoje ketverių metų laikotarpiui sudaroma meno taryba, kuri yra kolegiali patariamojo balso teisę turinti institucija. Meno tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Įstaigos vadovas.

            24. Meno taryba sudaroma iš penkių narių. Po du narius į meno tarybą deleguoja Įstaigos visuotinis darbuotojų susirinkimas ir Įstaigos vadovas, vieną narį skiria savininkas. Meno tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne Įstaigos darbuotojas.

            25. Meno taryba iš savo narių išsirenka pirmininką. Meno tarybos pirmininkas organizuoja meno tarybos darbą ir atsako už jos veiklą. Meno tarybai negali vadovauti Įstaigos vadovas.

            26. Meno tarybos sekretoriumi skiriamas Įstaigos darbuotojas. Meno tarybos sekretorius tvarko meno tarybos dokumentus, protokoluoja posėdžius.

            27. Meno tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo meno tarybos pirmininkas ir sekretorius.

            28. Meno tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 meno tarybos narių. Meno tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kiti asmenys, jei svarstomu klausimu meno tarybos nuomone tikslinga išklausyti šių asmenų nuomonę ir pasiūlymus.

            29. Meno tarybos nutarimas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja daugiau kaip pusė meno tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia meno tarybos (posėdžio) pirmininko balsas.

            30. Jeigu meno tarybos narys atlieka savo pareigas netinkamai arba dėl pateisinamų priežasčių tinkamai jų atlikti negali, jis Įstaigos vadovo sprendimu atšaukiamas arba atsistatydina kadencijai nepasibaigus, o į jo vietą Įstaigos vadovo įsakymu skiriamas kitas narys.

            31. Jeigu nepasibaigus kadencijai pasikeičia daugiau nei 2/3 meno tarybos narių, tvirtinama nauja meno tarybos sudėtis likusiam kadencijos laikui.

            32. Meno tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

            33. Meno taryba svarsto ir teikia išvadas, siūlymus Įstaigos vadovui dėl:

            33.1.  metinės kūrybinės veiklos programų ir jų įgyvendinimo rezultatų;

           33.2. naujausių programų, kūrybinei veiklai reikšmingų kitų renginių, Įstaigos kultūrinės edukacijos programų ir jų meninės kokybės ir priežiūros;

          33.3. Įstaigos gastrolių planų ir repertuaro;

          33.4. Įstaigos kūrybinių darbuotojų atestavimo;

          33.5. Įstaigos pertvarkymo į viešąją įstaigą;

          33.6. kitų aktualių kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimų.

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS TURTAS IR LĖŠOS

 

 34. Savininkui nuosavybės teise priklausantį turtą Įstaiga patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos teisės aktų  ir savininko nustatyta tvarka.

 35. Įstaigos lėšas sudaro:

            35.1. savininko biudžeto asignavimai;

            35.2. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;

            35.3. kitos teisėtai gautos lėšos.

            36. Įstaigos išlaidas sudaro:

            36.1. lėšos, skirtos darbuotojų darbo užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms;

            36.2. išlaidos, susijusios su Įstaigos veikla;

            36.3. kitos išlaidos.

37. Įstaigos apskaita tvarkoma vadovaujantis apskaitą biudžetinėse įstaigose reglamentuojančiais teisės aktais.

 

VII SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

38. Įstaigos vadovo ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

VIII SKYRIUS

ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

39. Įstaigos vadovas atsako už Įstaigos finansinės veiklos apskaitos organizavimą, Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Įstaigos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

41. Iš savininko biudžeto išlaikomos Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Taryba.

42. Taryba:

            42.1. tvirtina Įstaigos nuostatus;

            42.2. priima sprendimą dėl Įstaigos buveinės pakeitimo;

            42.3. priima sprendimą dėl Įstaigos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

            42.4. priima sprendimą dėl Įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

            42.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

            42.6. sprendžia kitus teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

X SKYRIUS

Įstaigos Nuostatų keitimas

 

 43. Pakeistus Įstaigos nuostatus tvirtina Taryba.

 44. Pakeistus Įstaigos nuostatus pasirašo Tarybos įgaliotas asmuo. Pakeisti Įstaigos nuostatai įregistruojami Juridinių asmenų registre. Pakeisti nuostatai kartu su teisės aktų nustatytais dokumentais turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

Įstaigos PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

45. Įstaiga reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 46. Sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo priima Taryba.

 

 

_____________________________

 


Paskutinio redagavimo data: 2020-06-01